Internet Archive BookReader

Sefer Gorlitsah : ha-ḳehilah be-vinyanah uve-ḥurbanah